General Scholarships

» General Scholarships

1 มิถุนายน 60
ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารต้องส่งผ่านคณะต้นสังกัด และเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560...[Read More]
17 พฤษภาคม 60
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP Summer Program 2017 ประเทศญี่ปุ่น
ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ และกรุณาส่งไฟล์ ใบสมัคร (excel file) ไปยัง wilung@kku.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2...[Read More]
9 พฤษภาคม 60
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Program at Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560...[Read More]
9 พฤษภาคม 60
2017 Japanese Business Internship program จาก University of the Ryukyus
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2560...[Read More]
2 พฤษภาคม 60
ทุน ASEM-DUO Fellowship Program: DUO-Sweden 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560 (ตาเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเ...[Read More]