General Scholarships

» General Scholarships

2 พฤศจิกายน 60
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 05.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561...[Read More]
2 พฤศจิกายน 60
Kanazawa University Short-term Exchange student Programs 2018-2019
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามวันที่กำหนด...[Read More]
6 ตุลาคม 60
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2018 Spring Program at Kumamoto University
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560...[Read More]
13 กันยายน 60
Saga University, Japan SPACE Program
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560...[Read More]