» General Scholarships

ทุน ASEM-DUO Fellowship Program: DUO-Sweden 2017
โครงการทุน DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2560 (ตาเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเ...[Read More]
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto University Summer Program in English
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560...[Read More]
ทุนการศึกษา 2017 Southwest University International Summer Program
จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560...[Read More]
Yamaguchi University Summer Program for Japanese Language and Culture
ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560...[Read More]
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University
กำหนดการรับสมัคร - ภาคฤดูใบไม่ร่วง (เข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2560 ---Fall 2017) จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 -...[Read More]