» General Scholarships

Saga University, Japan SPACE Program
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560...[Read More]
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kumamoto University
จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560...[Read More]
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี
กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ...โปรดอ่านรายละเอียด...[Read More]
ประชาสัมพันธ์ทุน MOBILE+3 ประเทศโปรตุเกส
ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Porto ประเทศโปรตุเกส ระยะเวลา 5 วัน เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ...[Read More]
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560...[Read More]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)...[Read More]