» General Scholarships

ประชาสัมพันธ์ทุน MOBILE+3 ประเทศโปรตุเกส
ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Porto ประเทศโปรตุเกส ระยะเวลา 5 วัน เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ...[Read More]
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560...[Read More]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
เอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)...[Read More]
ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารต้องส่งผ่านคณะต้นสังกัด และเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560...[Read More]
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น UMAP Summer Program 2017 ประเทศญี่ปุ่น
ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ และกรุณาส่งไฟล์ ใบสมัคร (excel file) ไปยัง wilung@kku.ac.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2...[Read More]