» ทุนการศึกษา 2017 Southwest University International Summer Program (1340 Views)

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดโครงการ 2017 Southwest University International Summer Program ในหัวข้อ “Exploring Chongqing, Understanding China” ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีนโดยตรง
 
คุณสมบัตินักศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
2. มีสัญชาติไทย
3. มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือจีน ในระดับดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพจิตที่ดี
6. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน
7. Personal Statement describing the purpose and benefits of participation in this program
8. สามารถเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ได้เต็มเวลา
 
ทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าที่พักและค่าอาหาร ค่าทัศนศึกษาในประเทศ ค่าประกัน ค่าเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
จัดส่งใบสมัคร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 5 ราย โดยพิจารณาตามเกณฑ์และเอกสารประกอบใบสมัครที่ครบถ้วนที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด
1. 
2017 SWU International Summer Camp Presentation
2. Application form
3. Schedule of Southwest University International Summer Program 2017


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 23 มีนาคม 60