ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (งวดที่ 1)

» ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (งวดที่ 1) (8671 Views)

ด้วยฝ่ายการต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 459/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 460/2560 เรื่องการรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 นั้น

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

นักศึกษาผู้ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัด โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และคณะจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัคร  จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 (ขยายเวลาจาก 31 มีนาคม) 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ โทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42479

เอกสารดาวน์โหลด: 
1. หลักเกณฑ์การให้ทุนฯ
2. การรับสมัครขอรับทุน
3. ใบสมัคร


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 มีนาคม 60