ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

» ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (738 Views)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติและการเปิดสู่ภูมิภาค  ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยแก่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณะต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียด

งวดที่ ๑

งวดที่ ๒

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

15 มีนาคม 2560

2 พฤษภาคม 2560

วันประกาศผลผู้ได้รับทุน

29 มีนาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560

วันสุดท้ายของการยืนยันการรับทุน

20 เมษายน 2560

14 มิถุนายน 2560

วันสุดท้ายการจัดทำสัญญารับทุน

19 พฤษภาคม 2560

14 กรกฎาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน

20 มิถุนายน 2560

28 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศ 355-2560 ลว 28 กพ60.pdf

2. มข-ปช-1_ขออนุมัติดำเนินโครงการ_อธิการบดี.doc

3. มข-ปช-2_ขออนุมัติเงินทุน_ฝ่ายการตปท.doc

4. มข-ปช-3_ใบเสนอขอรับทุนสนับสนุนประชุม.doc

5. มข-ปช-4_แบบเสนอโครงการประชุม.doc


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 6 มีนาคม 60