ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

» ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (1746 Views)

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษา ณ ต่างประเทศ ดังประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 360/2560) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นต่างๆได้ที่เว็บเพจนี้ หรือ ติดต่อ

คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 44567 หรือ E-mail : saowana@kku.ac.th

โดยมีรายละเอียด วันรับสมัคร วันประกาศผล วันแจ้งยืนยันการรับทุน ตลอดจนการทำสัญญาและการเบิกจ่ายทุนต่อไปนี้

รายละเอียด งวดที่ 1 งวดที่ 2
วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 15 มีนาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560
วันประกาศผลผู้ได้รับทุน 29 มีนาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560
วันสุดท้ายของการยืนยันการรับทุน 20 เมษายน 2560 14 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการจัดทำสัญญารับทุน 19 พฤษภาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน 20 มิถุนายน 2560 28 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF)

2. ประกาศการรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF)

3. PhD Scholarship Flow Chart 

4. คู่มือทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แบบฟอร์มที่จำเป็น

♦ มข-ปอ-1_ใบสมัครขอทุน ปเอก.docx

♦ มข-ปอ-1-1_แบบตรวจสอบ (Checklist)เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร.doc

♦ มข-ปอ-2_หนังสือยันยันการรับทุนมข.docx

♦ มข-ปอ-3_สัญญาการรับทุนศึกษาต่อ ป.เอก ณ ต่างประเทศ.pdf

♦ มข-ปอ-4_ใบนำส่งสัญญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน.doc

♦ มข-ปอ-5_บันทึกนำส่งสัญญารับทุนให้งานวินัย.docx

♦ มข-ปอ-6_แบบตรวจสอบ (Checklist)เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายทุน.pdf

♦ มข-ปอ-7_บันทึกข้อความ_ขออนุมัติใช้เงินทุนปีแรก.doc

♦ มข-ปอ-8_บันทึกข้อความ_ขออนุมัติใช้เงินทุนต่อเนื่อง.doc

♦ มข-ปอ-9_1แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน_ทุน ป.เอก ปี1-4 เพือขอขยายทุนปี 4.docx

♦ มข-ปอ-9_2แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน_ทุน ป.เอก ปี 2-3.docx

♦ มข-ปอ-10_แบบพิมพ์ประมาณการค่าใช้จ่ายป.เอก-ปี4.doc

♦ มข-ปอ-11_ใบสำคัญรับเงินทุน.doc

♦ มข-ปอ-12_ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก111.doc

♦ มข-ปอ-13_บันทึกข้อความ_ขอขยายเวลารับทุน.doc

♦ มข-ปอ-14_หนังสือรับรองแสดงความเป็นโสด.docx


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 6 มีนาคม 60