» ทุน The Hitachi Global Foundation’s Programs in 2017 ประจำปี 2560 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (293 Views)

มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ (The Hitachi Global Foundation) ประเทศญี่ปุ่น ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน The HitachiGlobal Foundation’s Program in 2017 ประจำปี 2560 มี 2 ประเภท ได้แก่ ทุน The Hitachi Scholarship Doctoral Program เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  และทุน The Hitachi Scholarship Research Fellowship การทำวิจัยหลังปริญญาเอกระยะสั้น ซึ่งทุนดังกล่าวเน้นทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน energy, environment, urban development, transportation, health care and other area, that contribute to solve societal challengesมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุน The Hitachi Scholarship Doctoral Program

ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 1 รายละเอียดทุนฯ              

                         ชื่อไฟล์:   01. To Khon Kaen University << Click

                                       02. Program Overview << Click

                                       03. Change in the Programs << Click

ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 2 แนวทางการสมัครทุนฯ       

                         ชื่อไฟล์:   04. Guide (Doctoral Program 2017) << Click

ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 3 ใบสมัครทุนศึกษาต่อ         

                         ชื่อไฟล์:   05. Form (Doctoral Program 2017) << Click

2. ทุน The Hitachi Scholarship Research Fellowship

ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 1 แนวทางการสมัครทุนทำวิจัย

                          ชื่อไฟล์:  06. Guide (Research Fellowship 2017) << Click

ไฟล์ดาวน์โหลดที่ 2 ใบสมัครทุนทำวิจัย            

                          ชื่อไฟล์:  07. Form (Research Fellowship 2017) << Click

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจติดต่อคณะฯเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุน พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์    คุณเสาวนีย์  นามทะจันทน์ โทร.44567 E-mail:saowana@kku.ac.th 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 26 กันยายน 59