» โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น (276 Views)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 โครงการคือ URSEP และ STRP โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. Short-term Regular Program (STRP) – (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2562-Spring 2019)

โครงการ STRP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย คือหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2562-Spring 2019

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

2. University of the Ryukyus Short-term Student Exchange Program (URSEP) –Fall Semester

โครงการ URSEP จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  หลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้ ประกอบด้วย Natural Sciences, Society และ culture of Japan และผู้สมัคร จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2562 (Fall Semester)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

 

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1.      ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

2.      ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)

3.      หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

4.      หนังสือตอบรับจาก University of the Ryukyus ที่ระบุชื่อ Host Professor (ต้องมี)

5.      เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งหวัง/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าคณะไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัคร

 

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

เอกสารดาวน์โหลด >>Click<<

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 12 กันยายน 61