โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN"

» โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" (1114 Views)

    ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้แก่ผู้ได้รับทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติผลการศึกษา ใบนับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และ/หรือคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL, IELTS และผลสอบต่างๆโดยตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interpreter.bangkok@mea.gov.in หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 14 มิถุนายน 61