» !!ด่วน!! ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (561 Views)

!!ด่วน!!ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                              รายละเอียด

             งวดที่ ๑

            งวดที่ ๒

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ

๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันประกาศผลผู้ได้รับทุน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการยืนยันการรับทุน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายการจัดทำสัญญารับทุน

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุน

กรณีทุนต่อเนื่อง

ก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประกาศรับสมัครประจำปี 2561 (ประกาศ 806/2561)

2. ใบสมัครขอรับทุน

3. แบบตรวจสอบ (Checklist)

 

 


Poster : เสาวณีย์ นามทะจันทร์ [Ms. Saowanee Namthachan] | 27 เมษายน 61