ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก UNESCO

» ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก UNESCO (479 Views)

 

บันทึกข้อความกองการต่างประเทศที่ศธ 0514.1.62/ ว 586 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก UNESCO ภายใต้โครงการ Participation Programme ปี 2018-2019 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้กรุณาจัดส่งข้อเสนอโครงการกลับไปยังกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวััันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หากต้องการสอบถามรายละเอียดโปรดประสานคุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ 44567 หรืออีเมล์ saowana@kku.ac.th

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1. เอกสารประกอบบันทึกข้อความกองการต่างประเทศที่ศธ 0514.1.62/ ว 586 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561


Poster : เสาวณีย์ นามทะจันทร์ [Ms. Saowanee Namthachan] | 27 เมษายน 61