FY2018 Summer Japanese Business Internship Program

» FY2018 Summer Japanese Business Internship Program (921 Views)

โครงการสำหรับคนที่ต้องการฝึกงานกับบริษัทญี่ปุ่น และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและหรือภาษาอังกฤษในระดับดี - ดีมาก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การความรู้พื้นฐานด้านสื่อสาร มารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตจริง เช่น ความแตกต่างระหว่างตลาดของญี่ปุ่นกับต่างชาติ หรือวัฒนธรรมและสังคมในทางธุรกิจ วิธีการดำเนินธุรกิจแบบญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องมีวิชากลับมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ  
- มีผลทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับดีมาก
- มีผลทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
- ไม่อยู่ในระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ
- สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าร่วมโครงการเอง
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบโครงการ
- คุณสมบัติอื่นๆขึ้นอยู่ตามที่ University of the Ryukyus กำหนด

ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุดผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ไม่รับเอกสารทางโทรสารหรือ E-mail 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 
 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/internship-program/students-partneruniversity/?lang=en


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 25 เมษายน 61