Niigata University Student Exchange Program (Spring 2018)

» Niigata University Student Exchange Program (Spring 2018) (680 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 (Spring 2018) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด

2. หลักฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)

3. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด

4. เรียงความภาษาอังกฤษ (ความมุ่งหวัง/คาดหวัง ในการเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)

5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

 

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่  25 พฤษภาคม 2561

 

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.niigata-u.ac.jp/information/2018/8618/ 

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 17 เมษายน 61