» โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kumamoto University Summer Program (2483 Views)

มหาวิทยาลัยคุมาโมะโตะ (Kumamoto University) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Kumamoto University Summer Program เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง โดยโครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. English Course ระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2561 ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

2. Japanese Course ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 หรือเทียบเท่า


คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. มีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน

2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี

3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เป็นอย่างดี 

5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร  

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. ผลการเรียน (Transcript)

 

ค่าธรรมเนียม
100,000 เยน  (รวมค่าที่พัก ยานพาหนะตามโปรแกรม เอกสารการเรียน และทัศนศึกษา) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร (บางมื้อ) (ประมาณ 300 – 500 เยนต่อมื้อ) ค่าเดินทางจากที่พักไปยังมหาวิทยาลัย (ประมาณ 200 เยน/ครั้ง)

****** Kumamoto University มีทุนสนับสนุนจำนวน 80,000 เยนหากผ่านการคัดเลือกโดย KU******


ระยะเวลาในการสมัคร 
โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/en/4027/  


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 9 เมษายน 61