» รับสมัครทุน Hubert H. Humphrey Fellowship program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 (1241 Views)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey Fellowship program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 – 3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน เพื่อส่งเสริมการพัมนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป้นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง


ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-hubert-h-humphrey-fellowship-program/ และ ขอความกรุณาผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ตรงไปยัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 9 เมษายน 61