ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

» ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (767 Views)

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 204/2561) ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 งวด ทั้งนี้คณะฯ ศูนย์วิจัย และ สถาบันวิจัย สามารถส่งโครงการฯเพื่อขอรับทุนฯดังกำหนดการต่อไปนี้
 
 

รายละเอียด

งวดที่ 1

งวดที่ 2

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ

วันศุกร์ที่สอง

ของเดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่หนึ่ง

ของเดือนพฤษภาคม

วันประกาศผลโครงการได้รับทุนสนับสนุนฯ

วันอังคารสุดท้าย

ของเดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีสุดท้าย

ของเดือนมิถุนายน

การขออนุมัติใช้เงิน/การยืมเงินทดรองจ่าย

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการใช้เงินจริงตามแผนการใช้เงิน

วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายทุนสนับสนุนฯไปยังกองวิเทศสัมพันธ์

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

ภายใน 20 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :

1. ประกาศ 204-61

2. แบบประเมินโครงการ

3. มข-ปช-1_ขออนุมัติดำเนินโครงการ_อธิการบดี

4. มข-ปช-2_ขออนุมัติเงินทุน_ฝ่ายการตปท

5. มข-ปช-3_ใบเสนอขอรับทุนสนับสนุนประชุม

6. มข-ปช-4_แบบเสนอโครงการประชุม


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 1 กุมภาพันธ์ 61