» [ประกาศผู้มีสิทธิ์]ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (International Visiting Scholar) 2561 (1427 Views)

แจ้งประกาศผลทุนสนับสนุนอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น(International Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 209/2561) ลงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศเพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (International Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 (งวดที่ 1) ดังประกาศรายชื่อที่แนบ

ในการนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนดังกล่าว ดำเนินการขออนุมัติหลักการ ยืมเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่าย ผ่านคณบดีมายังรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (โดยจะต้องคุมยอดงบประมาณที่ผ่ายการต่างประเทศ ก่อนส่งกองคลังเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป) และหากผู้ได้รับทุน เสร็จสิ้นภารกิจตามโครงการแล้ว ขอให้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแบบพิมพ์ที่กำหนด (KKU-TVS-4) และรายงานผลการดำเนินงาน (Summary_Report) ตามแบบพิมพ์ที่กำหนด (KKU-TVS-5) เพื่อแนบกับเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขในประกาศฯ ต่อไป

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ

2. เอกสารที่ 7 แบบรายงานการดำเนินโครงการ (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

3. เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย

4. เอกสารที่ 9 ใบสำคัญรับเงิน INTER

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2869 /2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยเรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและ    หรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 หากคณะฯสนใจประสงค์จะขอรับการสนับสนุน   ขอความกรุณายื่นแบบเสนอฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4

*หมดเขตรับสมัคร งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 E-mail: jonson@kku.ac.th  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซด์ของกองวิเทศสัมพันธ์ http://ird.kku.ac.th/

 

เอกสารดาวน์โหลด :

1. เอกสารที่ 1  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2869/2560
2. เอกสารที่ 2 บันทึกข้อความนำจากต้นสังกัด
3. เอกสารที่ 3 แบบเสนอขอรับทุน
4. เอกสารที่ 4 ใบสมัครขอรับทุน 
5. เอกสารที่ 5 คำรับรองคณบดี

6. เอกสารที่ 6 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 21 ธันวาคม 60