» [ประกาศผู้มีสิทธิ์]ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) 2561 (1170 Views)

 

แจ้งประกาศผลทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 210/2561) ลงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 (งวดที่ 1) ดังประกาศรายชื่อที่แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ

2. เอกสารที่ 7 แบบรายงานการเดินทางและแบบรายงานค่าใช้จ่าย (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

3. เอกสารที่ 8 บันทึกข้อความนำขอเบิกจ่าย

4. เอกสารที่ 9 ใบสำคัญรับเงิน Thai

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  2852/2560  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยเรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปสอน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมวิจัย และผลิตผลงาน Manuscript ดังรายละเอียดที่แนบ

 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ หากมีผู้สนใจจะขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณายื่นแบบคำขอรับทุนฯ พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 


*หมดเขตรับสมัครงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ website ของกองวิเทศสัมพันธ์ http://ird.kku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรณ์ ส่งเสริม โทร.44402 โทรสาร: 043-202059 E-mail: jonson@kku.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด :

1. เอกสารที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2852/2560
2. เอกสารที่ 2 บันทึกข้อความนำ
3. เอกสารที่ 3 แบบเสนอขอรับทุน
4. เอกสารที่ 4 ใบสมัครขอรับทุน
5. เอกสารที่ 5 หนังสืออนุญาต
5. เอกสารที่ 6 แบบประมาณการค่าใช้จ่าย


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 21 ธันวาคม 60