» Call for Application Hitachi 2018: Research Support Program ! Urgent! (1067 Views)

!!!ด่วนค่ะ!!! 

มูลนิธิ Hitachi Global Foundation เปิดรับสมัครคณาจารย์และนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจร่วมโครงการทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุน

ชื่อทุน: Research Support Program 2018 

สาขาวิชา: Energy, Environment, Urban Development, Transportation, Health Care หรือสาขาด้านอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจุบัน

ระยะเวลาในการทำวิจัย:  3 เดือน – 1 ปี

หมายเหตุ: ขอความกรุณาส่งใบสมัครไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่

1. หนังสือประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิHitachiฯ

2. รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมประจำปี 2018

3. Application Guidelines 2018

4. Application Forms 2018

 

 


Poster : เสาวณีย์ นามทะจันทร์ [Ms. Saowanee Namthachan] | 3 ตุลาคม 60