Saga University, Japan SPACE Program

» Saga University, Japan SPACE Program (1271 Views)

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (Spring 2018)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
 
โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-E) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP   480, IELTS  5.0, TOEFL iBT  58, TOEIC  700, CET 6    425)

2. Saga University Program for Academic Exchange (SPACE-J) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการไปแลกเปลี่ยน ณ Saga University ในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

 

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย ไปยัง Saga University และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาตามที่กำหนด


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 13 กันยายน 60