ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี

» ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี (8019 Views)

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University (2018 Spring) ประเทศเกาหลี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารและคณะอาจไม่ตรงกัน โปรดติดต่อตรวจสอบข้อมูลกับคณะของผู้สมัคร) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 คน
และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้


1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีผลการเรียน GPA อยุ่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
3. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
4. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
6. Statement of Purpose (1500-4000 English letters) (1500 – 2000 Korean Characters)
7. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

และหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนที่สุด กำหนดส่งที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าคณะไม่มีผู้สมัคร

อนึ่ง นักศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของการกรอก online application form ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560
(Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/subview.jsp?id=ewhaen_030501000000 

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. Ewha Womans University Information Sheet(2018SPRING).pdf

2. Ewha_Health _ Medical Clearance Form.pdf

3. Student Agreement.pdf

4. Korean Language Course Description.pdf


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 11 กันยายน 60