» ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Programme (606 Views)

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องโครงการทุนการศึกษา  DUO-Thailand Fellowship Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน โดยระยะเวลาของความร่วมมือระหว่างนักศึกษาจะใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน 


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.    เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.    สัญชาติไทย 
3.    มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า3.25 
4.    มีความสามารถภาษาต่างประเทศ ดังนี้ TOEFL 213 ขึ้นไป (Computer-based) หรือ 550 ขึ้นไป (Paper-based) หรือ 79-80 ขึ้นไป (internet-based) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 D.E.L.F หรือ D.A.L.F Level B2 ขึ้นไป
5.    ต้องไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือการรับทุนต่างประเทศอื่น ๆ และไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Programme มาก่อน
6.    สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่โครงการกำหนด
7.    ต้องส่งรายงานหรือใบแสดงผลการเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน


ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของ ASEM-DUO Fellowship Programme ที่ http://www.asemduo.org/ และเว็บไซต์ของ สกอ. www.inter.mua.go.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 3 คู่ โดยเป็นตัวจริง 1 คู่ และสำรอง 2 คู่ ตามลำดับ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คน

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 15 มิถุนายน 60