โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

» โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1168 Views)

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายในการพัฒนาสู่ความเป็นสากลและสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับสมรรถนะสากลด้านวิชาการ ด้านวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ประชาสัมพันธ์คณะและหน่วยงานต่างๆจัดส่งแบบเสนอโครงการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

รายละเอียดวันรับสมัคร และวันประกาศผล

- วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ     15 มิถุนายน 2560
- วันประกาศผล                                                           30 มิถุนายน 2560
- วันสุดท้ายของการยืนยันการจ้าง                                   6 กรกฎาคม 2560
- วันสุดท้ายของการจัดทำสัญญาการจ้าง                       19 กรกฎาคม 2560

 

เอกสารประกอบ :

1. ประกาศรับสมัคร
2. ประกาศหลักเกณฑ์
3. Check List [KKU-FEX-1]
4. ใบสมัครขอรับทุน [KKU-FEX-2]
5. แบบเสนอโครงการ [KKU-FEX-3]
6. คำรับรองหัวหน้าส่วนงาน-คณบดี [KKU-FEX-4]


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 3 พฤษภาคม 60