Organizational Structure

» Organizational Structure

รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ
Assoc. Prof. Dr. Nawarat  Wara-aswapati  Charoen

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
Vice President for International Affairs

ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
Asst. Prof. Dr. Acharawan Topark-Ngarm

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
Assistant to the President for International Collaboration

นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี
Ms. Netdao Chamroendararasmee

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Acting Director of International Affairs Division

 

International Student Service
(ISS)
 • International student admission
 • International student visa extension
 • International student clubs
 • International student activities
 • International student alumni
 • Exchange students
 • Scholarships for Thai students

นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์
Mrs. Wilawan Ungsunantawiwat

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
International Relations Officer

น.ส.จริยา สงวนรัตน์
Ms. Jariya Sa-nguanrat

นักวิเทศสัมพันธ์
International Relations Officer

น.ส.ภควดี ไชยศิริ
Ms. Phakhawadee Chaisiri

นักวิเทศสัมพันธ์
International Relations Officer

 

International Cooperation Service
(ICS)
 • MOU
 • International partnerships
 • International conferences
 • Scholarships for international students
 • International curriculums
 • ASEAN center
 • KKU public relations
 • KKU exhibition abroad

นายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา 
Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya

นักวิเทศสัมพันธ์
International Relations Officer

 

International Relations Service
(IRS)
 • International guests and visitors
 • International visiting scholars
 • Thai visiting scholars
 • Doctoral scholarship for Thai lecturers
 • International cooperation with international organizations or embassies

นายจรณ์ ส่งเสริม
Mr. Jon Songserm

นักวิเทศสัมพันธ์
International Relations Officer

น.ส.เสาวณีย์ นามทะจันทร์
Ms. Saowanee Namthachan

นักวิเทศสัมพันธ์ 
International Relations Officer

 

General Administration
(GA)
 • Document cooperation
 • Meeting arrangement within IAD and IAD with KKU departments or faculties
 • IAD evaluation
 • IAD action plan
 • IAD report
 • IAD personnel
 • IAD facilities
 • IAD finance and budget
 • IAD procurement IT system management and maintenance

น.ส.เกษร ลาดเพ็ง
Ms. Kesorn Lardpeng

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administrative Officer

น.ส.วารุณี สัวเห็ม
Ms. Warunee Suwhem

พนักงานธุรการ
Administrative Officer

นายสาขิน ขาวไชยมหา
Mr. Sakhin Khaochaimaha

นักสารสนเทศ
Information System Specialist