» มข. ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ (20 Views)

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ ศาสาดุสิตดาลัย พระตำหนักสวนจิตรลดา พระราชทานวโรกาสให้ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านการศึกษา เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ณ ตำบลช็อมโบร์ อำเภอปราสาทช็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ จนกระทั่งปัจจุบัน
จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการ พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งระบบแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีพันธกิจหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างประเทศร่วมกัน

 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายาวนาน
และสนองพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงขอพระราชทานถวายทุนการศึกษาร่วมในโครงการดังกล่าว
โดยการประสานงานผ่านประธานคณะทำงานโครงการฯ (พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี)
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปัจจุบันมีนักศึกษาภายใต้โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙
คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๑๐ คน ปริญญาโท จำนวน ๔๖ คน และปริญญาเอก จำนวน ๓ คน

 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศได้ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑
จำนวน ๑๒ ทุน เข้าเฝ้าฯ และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเดียวกันด้วย
เสร็จแล้วคณะบุคคลตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย
และกองการต่างประเทศ ขอรับพระราชทานร่วมฉายพระรูป


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 14 กันยายน 61