» งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 (93 Views)

    กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่
17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพบปะพูดคุยกับนักศึกษานานาชาติคนอื่นๆ
และยังเป็นการต้อนรับนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ
โตภาคงาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานได้แนะนำอาจารย์
นักวิเทศสัมพันธ์คณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ
การบรรยายจากบัณฑิตวิทยาลัย การบริการจากห้องสมุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุ VISA
การทำประกันสุขภาพ กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน
111 คน จาก กัมพูชา ภูฏาน จีน ลาว เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย แม็กซิโก อิตาลี
บังกลาเทศ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

ข่าว: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ 

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 20 สิงหาคม 61