กองการต่างประเทศจัดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติ เชิงรุก (Active Recruitment) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

» กองการต่างประเทศจัดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติ เชิงรุก (Active Recruitment) ณ ประเทศอินโดนีเซีย (173 Views)


คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในอินโดนีเซียเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

    คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้แทนจากคณะต่างๆ และกองการต่างประเทศ จัดกิจกรรม เพื่อรับสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ แบบเชิงรุก ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับปีการศึกษา 2561/2562 ในชื่อโครงการ Active Recruitment 2018 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (KKU Flagship) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาในอนาคต จากการเปิดรับสมัครออนไลน์มีผู้สนใจสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่า 90 คน และเข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลายหลักสูตร อาทิ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ MBA เป็นต้น

    ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้ทุนแก่บุคคลากรชาวอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอุดมศึกษา (DIKTI) และกระทรวงการคลัง 
(Lembaga Pengelola Dana Pendidikan –LPDP) เพื่อเจรจาความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย จะให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป เพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินโดนีเซีย อาทิ Bina Nusantara (BINUS) University, Trisakti University in Jakarta,  Universitas 17 Augustus 1945 Surabaya, Poltekkes Kemenkes Semarang, Sari Mulia School Health Sciences, Jeneral Ahmad Yani Univesity of Yogyakarta, Strikes Muhammadiyah Pekajargan Pekalongan University, Universitas Galuh, Sahid University Jakarta ในด้านการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ ทั้งด้านแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และธุรกิจ ตลอดจนการวิจัยร่วมกันและการทำอบรมระยะสั้น และได้จัดให้มีการพบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชาวอินโดนีเซียมากกว่า 20 คนด้วย

ข่าว: เสาวณีย์ นามทะจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
แก้ไข/ตรวจทาน: เนตรดาว จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ
ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ


Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan - Teknologi

 


Bina Nusantara (BINUS) University

 


the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)


the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

 


Trisakti University


เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินโดนีเซีย อาทิ Bina Nusantara (BINUS) University, Trisakti University in Jakarta,  Universitas 17 Augustus 1945 Surabaya, Poltekkes Kemenkes Semarang, Sari Mulia School Health Sciences, Jeneral Ahmad Yani Univesity of Yogyakarta, Strikes Muhammadiyah Pekajargan Pekalongan University, Universitas Galuh, Sahid University Jakarta

 


Active Recruitment - Walkin Interview [สัมภาษณ์โดย ท่านศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง]

 


Active Recruitment - Video Conferrence Interview

 


นักศึกษาอินโดนีเซียที่สมัครสัมภาษณ์ Active Recuitment ผ่านระบบสมัครออนไลน์มาลงทะเบียนเพื่อรอเข้าสัมภาษณ์

 


รองศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงานและต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน KKU Indonesian Alumni Gathering 2018

 


คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน KKU Indonesian Alumni Gathering 2018


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 2 กรกฎาคม 61