มข. ร่วมงาน “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน” ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

» มข. ร่วมงาน “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน” ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (81 Views)

      เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมผู้แทนจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ภาษาอาเซียน และกองการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมงาน “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน” ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์  มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น


     โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือ  กิจกรรมที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 “กิจกรรมจับคู่ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – กุ้ยโจว” กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์  อัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในมณฑลกุ้ยโจว จำนวน 11 แห่ง โดยกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ และบทบาทของ สกญ. ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างไทยและประเทศจีนโดยเฉพาะมณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีน อาทิ การส่งเสริมการทำวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาร่วมระหว่างสองประเทศ การทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน และการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นต้น ทาง สกญ. ร่วมกับ กรมการศึกษามณฑลกุ้ยโจว นำผู้บริหารของฝ่ายอุดมศึกษา ฝ่ายอาชีวศึกษา และสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียน ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชั้นนำในมณฑลกุ้ยโจว ประชุม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อหาคู่ความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเจรจาความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกุ้ยโจว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต อาทิ Kali University, Guiyang Nursing Vocational College, Guizhou University of Finance and Economics และ Guiyang Preschool of Educational College เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 “พิธีเปิดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน ครั้งที่ 3” , “การประกาศจัดตั้ง Thai – Yunnan University Union” และ “การประชุมสาขาครัสเตอร์ความร่วมมือนำร่อง” มีการประชุมโต๊ะกลมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย – ยูนนาน ในหัวข้อ “ วิสัยทัศน์และรูปแบบความร่วมมือภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน” ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมให้การก่อตั้งสหภาพมหาวิทยาลัยไทย – ยูนนาน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม  รวมถึงหารือการวางแผนงานและความร่วมมือที่เหมาะสม โดยใช้ 5 คลัสเตอร์ นำร่อง ประกอบด้วย (1.) Language (2.) Tourism and Health Care Service (3.) Agriculture (4.) Health and Medical และ (5.) Technology Digital การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานหลัก ในคลัสเตอร์ภาษาศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประสานงานใน คลัสเตอร์การเกษตร และคลัสเตอร์เทคโนโลยีดิจิตัล อีกด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงการดำเนินงานและจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่มีความพร้อมสำหรับทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน 

กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมงาน “Education Exchange and Cooperation Achievement Exhibition & South Asia and Southeast Asia Education Cooperation Forum (EECAE & SSECF): the Third Thai - Yunnan Education Cooperation & Exchange Sub – Forum” ณ โรงแรม Li Shui Yun Quan มหาวิทยาลัยเฉิงก้ง โดยภายในงานมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน ประเทศต่างๆจากเอเชียใต้ และประเทศไทย เข้าร่วมให้ข้อมูลด้านการศึกษา มีคูหานิทรรศการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม รวมถึงข้อมูลด้านการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ให้แก่ผู้สนใจ จำนวนมากกว่า 300 คน รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้มีโอกาสเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีนทีมาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : จรณ์ ส่งเสริม นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 26 มิถุนายน 61