กองการต่างประเทศ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมงานวิจัยกับต่างประเทศ

» กองการต่างประเทศ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมงานวิจัยกับต่างประเทศ (152 Views)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองการต่างประเทศ ร่วมกับ สวทช. EURAXESS ASEAN และ European Commission (EC) ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยMarie-Sklodowska-Curie actions (MSCA) จากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ผศ. ดร. ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม เป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับ Mr. Simon grimly และ Ms. Katia Insogna จาก EURAXESS ASEAN มาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความพร้อมให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “effective Proposal presentation for MSCA: Marie – Sklodownska- Curie actions” โดยกองการต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนร่วมกับ สวทช. และ EURAXESS ASEAN โดย มีการบรรยายพิเศษพร้อมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อม และพัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 8 มิถุนายน 61