» การประชุม 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 (755 Views)

ด้วยหน่วยงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหราชอณาจักรในความร่วมมือกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) UN Inter-Agency for Youth Development และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจาก รัฐบาลไทย ได้ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อนักศึกษาที่มีความโดดเด่น จำนวน 5 – 7 คน เข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) ปี 2018 ในหัวข้อ “INSPIRING CONFIDENCE, INSPIRE CHANGE” โดยจะจัดที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพ ระหว่างวันที่  1 – 7 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งที่จะทำให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่น รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกผ่านการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียดเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้นำรุ่นใหม่ในเรื่องการสร้างความโดดเด่นเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21 

 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.universityscholars.org.uk/th/home  และ  ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกขององค์กร ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโดยการชำระค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับความต้องการตามรายละเอียดที่แจ้งในเวบไซต์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

MOU - USLS 2018


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 11 เมษายน 61