» มข. หารือการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู้ตลาดแรงงานญี่ปุ่น (405 Views)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการความร่วมมือระหว่างประเทศ
พร้อมผูอำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
ร่วมประชุมและหารือกับ President of Human Resources Japan, Mr. Makoto Fujii, และ Miss
Hiromi Tokumaru,  Margining Director เพื่อร่วมจัดโครงการ Business Human Resource
Development Project for Thai University Students
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2561
โดยมีกำหนดจัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง คือเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน และ สิงหาคม 2561


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 14 กุมภาพันธ์ 61