» กองวิเทศสัมพันธ์ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก Institute of Continuing & TESOL Education, University of Queensland (438 Views)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Chai
Isarabhakdi, Regional Market Development, Institute of Continuing and TESOL Education
(ICTE-UQ) ผู้แทนจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรอบรมร่วม
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Capacity Building in High
Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2561 และติดตามความคืบหน้าของผู้ผ่านการฝึกอบรม
ในโครงการการก่อนหน้านี้ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น
โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หรือหลักสูตรนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเดิมของกองวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ดำเนินโครงการมาแล้วมากกว่า 12 รุ่น
และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยโครงการในปีงบประมาณ
2560 ได้ส่งคณาจารย์จำนวน 11 คนจาก 10 คณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ณ
University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 1 -23 กรกฎาคม 2560 โดย
โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 14 กุมภาพันธ์ 61