» การอบรมวัฒนธรรมองค์กร และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น (375 Views)

เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT ) ให้ดำเนินโครงการ Business Human Resource Development Project for Thai University Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยอบรมเรื่อง การรายงาน ติดต่อสื่อสาร การปรึกษา HORENSO  การบริหารจัดการเวลา ภาพลักษณ์องค์  การแลกนามบัตรทางธุรกิจ การรับรองลูกค้า การแนะนำบริษัท  และการจัดลำดับที่นั่งในห้องประชุม
ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 45 คน โดยนักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติโดยมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆในบริษัท  การทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

 

ข่าว : จริยา สงวนรัตน์    นักวิเทศสัมพันธ์
ภาพ : ภาสกร ประทุมพล   นักศึกษาสหกิจฯ

 


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 กุมภาพันธ์ 61