» มข. หารือการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู้ตลาดแรงงานญี่ปุ่น (325 Views)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมผูอำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ ร่วมประชุมและหารือกับ President of Human Resources Japan, Mr.  Makoto Fujii, และ Miss Hiromi Tokumaru,  Margining Director เพื่อร่วมจัดโครงการ Business Human Resource Development Project for Thai University Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2561 โดยมีกำหนดจัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง คือเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน และ สิงหาคม 2561

ข่าว : จริยา สงวนรัตน์    นักวิเทศสัมพันธ์
ภาพ : ภาสกร ประทุมพล   นักศึกษาสหกิจฯ


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 5 กุมภาพันธ์ 61