เทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากEU - Effective Proposal Preparation for European Postdoctoral Research Fellowships

» เทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากEU - Effective Proposal Preparation for European Postdoctoral Research Fellowships (367 Views)

เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ร่วมกิจกรรม workshop

"เทคนิคการเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจากEU - Effective Proposal Preparation for European Postdoctoral Research Fellowships”

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560

ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

ทั้งนี้สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ URL: https://goo.gl/1Eqiiw

หรือที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 24 กรกฎาคม 60