» UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) (707 Views)

สหประชาชาติได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าทำงานภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสหประชาชาติมีสัญชาติที่หลากหลายมากขึ้นและมีอายุเฉลี่ยนลดลง โดยเปิดรับสมัครบุคลากรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้สามารถสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สายผู้เชี่ยวชาญ (Professional: P) ในระดับต้น (P-2) ของสหประชาชาติ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่จะสมัครสอบ และมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสในระดับดีมาก ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://careers.un.org และยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 17 กรกฎาคม 60