» สำนักงานเลขาธิการซีมีโอประกาศรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) (319 Views)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อรับการพิจารณาเข้าดำรง. ตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 25-56 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานในตำแหน่งดังกล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษาความรับผิดชอบ เงื่อนไขการการรับสมัคร และดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

โดยขอให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560.


Poster : วดิณลดา ธุระธรรม [Ms. Wadinlada Thuratham] | 29 มิถุนายน 60